imed3 (imed3) wrote,
imed3
imed3

Над всем Крымом бесполетная зона: Путин приговорил два авиалайнера? (pl, eng, de)

New comment by Ivan Ivanov on an entry in imed3."... Видимо они прикрывают готовящийся на завтрашний вечер теракт в воздушном пространстве Крыма."
-----------
Весьма серьёзное предположение.
New comment by prosto_rgb on an entry in imed3.От кремлёвкой ОПГ можно всего ожидать.
Вам это виднее, в плане у вас есть возможность отследить больший объём информации.
Надо бы чтоб evan картиночку-предостережение забабахал и поясняющий текст от вас.
26.01.14 прокатило и без картинок.
***
Имед3 уполномочен обозначить результаты аналитсессии НВК 24.10.2015 14.00 - 17.00.
1. Переключение внимания на Сирию - тактическая мера не решающая для режима ничего, кроме задачи отвлечения и актуализации;
2. Основной задачей режима Мюрид озвучивал снос законной украинской власти;
3. Этого можно достигнуть при помощи комбинации правовых и оперативно тактических, информационно пропагандистских мероприятий;
4. Даты, начиная с 25 октября по 7 ноября (или 15 ноября) являются крайне "токсичными" с точки зрения возможных провокаций путинского режима.
Таким образом с учетом всех случившихся событий решение украинских властей о закрытии украинского неба для полетов российской гражданской авиации создает правовую "нишу" для провокаций путинских властей.
Эта провокация должна проводиться в "два акта" с реализацией всего наработанного информационного, дипломатического и прочего организационного обеспечения.
1. В воскресенье (до программы Вести с Дмитрием Киселевым) (это значит примерно в промежутке между 15.00 и 19.00) ДРГ Украины должен быть сбит российский самолет в районе Симферополя/Крыма с существенным числом украинских граждан.
2. ДРГ Украины будет задержана практически "по горячим следам", далее она будет передана украинским властям, которые в силу целого ряда факторов "не смогут ее судить", и будут вынуждены сделать из них если не героев, то "убрать из информационного пространства", то фактически невозможно.
3. Информационная волна ударит по властям Украины.
4. В следующее воскресенье очередная "ДРГ Украины" сбивает самолет с гражданами западных стран. Она так же по горячим следам задерживается ФСБ России в Крыму и подлежит суду по российским законам без передачи Украине.
5. Решение СФ РФ об использовании войск "за рубежом" принято 30 сентября 2015 года без привязки к месту их использования и до настоящего момента не отменено.
Таким образом в результате двухактного теракта в небе Крыма/Украины путинское руководство до конца 2015 года получает обоснованные повод и предлог для ввода войск на территорию Украины.
***
1. Przełączanie uwagi na Syrię - taktyczna środek nie jest decydująca dla trybu nic, oprócz zadania rozproszenia i opracowania;
2. Głównym zadaniem trybu Мюрид " rozbiórka legalnej władzy ukraińskiej;
3. Można to osiągnąć za pomocą kombinacji prawnych i operacyjno taktycznych, informacyjno propagandowe;
4. Datę, począwszy od 25 października do 7 listopada (lub 15 listopada) są bardzo "toksyczne" z punktu widzenia możliwych prowokacji reżimu putina.
W ten sposób z uwzględnieniem wszystkich otrzymanych zdarzeń decyzji ukraińskich władz o zamknięciu ukraińskiego nieba dla lotów federacji lotnictwa cywilnego tworzy prawną "niszę" dla prowokacji putina władz.
Ta prowokacja powinna odbywać się w "dwa aktu" z realizacją wszystkim pracy informacyjnego, dyplomatycznego i innymi organizacyjnego oprogramowanie.
W ten sposób z uwzględnieniem wszystkich otrzymanych zdarzeń decyzji ukraińskich władz o zamknięciu ukraińskiego nieba dla lotów federacji lotnictwa cywilnego tworzy prawną "niszę" dla prowokacji putina władz.
Ta prowokacja powinna odbywać się w "dwa aktu" z realizacją wszystkim pracy informacyjnego, dyplomatycznego i innymi organizacyjnego oprogramowanie.
1. W niedzielę (do programu Prowadzić z Dmitrijem Киселевым) (to znaczy około godziny między 15.00 a 19.00) DRG Ukrainy powinien być zestrzelony rosyjski samolot w okolicach Symferopola/Krymu z pokaźną liczbą obywateli ukraińskich.
2. DRG Ukrainy będzie zatrzymany praktycznie "na tropie", a następnie zostanie ona przekazana do władz ukraińskich, które w życie szeregu czynników "nie będą w stanie jej ocenić", i będą zmuszeni zrobić z nich jeśli nie bohaterów, to "usunąć z przestrzeni informacyjnej", to właściwie niemożliwe.
3. Informacyjna fala uderzy w władz Ukrainy.
4. W najbliższą niedzielę kolejna "DRG Ukrainy" samolot z obywatelami krajów zachodnich. Ona tak samo na tropie opóźnione FSB Rosji na Krymie i podlega sądowi zgodnie z rosyjskim prawem, bez transmisji Ukrainie.
5. Rozwiązanie SF federacji ROSYJSKIEJ o użyciu wojsk "za granicą" podjęta do 30 września 2015 roku, bez przywiązania do miejsca ich wykorzystania i do tej pory nie zostało anulowane.
W ten sposób w wyniku двухактного zamachu w niebie Krymu/Ukrainy путинское podręcznik do końca 2015 roku otrzymuje uzasadniony powód i pretekst do wprowadzenia wojsk na terytorium Ukrainy.
***
1. Shifting attention to Syria is a tactical measure is not decisive for the regime is nothing other than the task of distraction and updating;
2. The main objective of Murid mode sounded the demolition of the legitimate Ukrainian authorities;
3. This can be achieved by using combinations of legal and operational, tactical, and advocacy activities;
4. The date from October 25 to November 7 (or November 15) are extremely "toxic" from the point of view of possible provocations of Putin's regime.
Thus considering all the happened events the decision of the Ukrainian authorities about the closure of the Ukrainian sky for flights of the Russian civil aviation is creating a legal "niche" for Putin's provocations of the authorities.
This provocation should be carried out in "two acts" with the implementation of all accumulated information, diplomatic and other organizational components.
1. On Sunday (before the program Lead with Dmitry Kiselev) (this means approximately between 15.00 and 19.00) DRG of Ukraine should be shot down Russian plane in Simferopol/Crimea, with a significant number of Ukrainian citizens.
2. DRG Ukraine will be delayed almost "hot pursuit", then it will be handed over to the Ukrainian authorities, which, owing to a number of factors "unable to judge", and will be forced to make them if not heroes, then "removed from the information space", is virtually impossible.
3. The information wave will hit the Ukrainian authorities.
4. Next Sunday next "DRG Ukraine" shoots down a plane with citizens of Western countries. She's also in hot pursuit is delayed by the FSB of Russia in the Crimea and is liable to prosecution under Russian law without transferring Ukraine.
5. The decision of the Federation Council of the Russian Federation about the use of troops "abroad" accepted 30 September 2015 with no reference to the place of their use and so far not cancelled.
Thus as a result of this terrorist attack in the Crimea/Ukraine Putin's administration until the end of 2015 gets a reasonable excuse and a pretext for moving troops into the territory of Ukraine.
***
1. Wechseln Sie die Aufmerksamkeit auf die Syrien - taktische Maßnahme nicht die entscheidende Modus nichts, außer der Aufgaben der Ablenkung und Aktualisierung; 2. Die Hauptaufgabe der Modus Murid Stimme Abriss der legitimen ukrainischen Behörden; 3. Dies erreicht werden kann, die mit einer Kombination von rechtlichen und operativ-taktischen, Informations Outreach-Aktivitäten; 4. Datum, ab 25. Oktober bis 7. November (15. November) sind extrem "giftig" in Bezug auf mögliche Provokationen Putin-Regimes. Daher unter Berücksichtigung aller zufällig Ereignissen die Entscheidung der ukrainischen Behörden, über die Schließung der ukrainischen Himmel für die Flüge der Russischen Zivilluftfahrt schafft die rechtliche "Nische" zur Provokation Putins Behörden. Diese Provokation durchgeführt werden muss "zwei Akte" mit der Realisierung der ganzen angesammelten Information, diplomatischen und anderen organisatorischen. 1. Am Sonntag (bis das Programm Führen mit Dmitry kiselyov) (das heißt etwa in der Zeit zwischen 15.00 und 19.00 Uhr) DRG der Ukraine müssen von einem Russischen Flugzeug in der Nähe von Simferopol/Krim mit einer erheblichen Anzahl von ukrainischen Bürger. 2. DRG der Ukraine wird verzögert fast "auf der Spur", dann ist es wird an die ukrainischen Behörden, die aufgrund einer Reihe von Faktoren "nicht in der Lage, es zu beurteilen,", und werden gezwungen, von Ihnen, wenn nicht die Helden, "entfernen von Information-spaces", das ist praktisch unmöglich. 3. Informations-Welle getroffen Behörden der Ukraine. 4. Am kommenden Sonntag der nächste "DRG der Ukraine" klopft das Flugzeug mit den Bürgern der westlichen Länder. Es ist so heiß auf den Spuren verzögert FSB Russlands in der Krim und unterliegt vor Gericht nach den Russischen Gesetzen, ohne die übertragung der Ukraine. 5. Die Entscheidung der Föderationsrat der Russischen Föderation über die Verwendung der Truppen "im Ausland" getroffen, 30. September 2015, ohne die Bindung an den Ort Ihrer Verwendung und bisher nicht geschehen ist. Somit ist in der Folge двухактного der Terroranschläge in den Himmel der Krim/Ukraine Putins Führung bis zum Ende des Jahres 2015 erhält der berechtigte Anlass und Vorwand für den Einmarsch der Truppen auf dem Territorium der Ukraine.

Tags: 26 января, a321, БП, НВК, иняз, красножелтая игра, план2, разоблачая ложь, сот
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 33 comments